Monday, February 11, 2008

也許, 相愛很難 ??

難就難在其實雙方各有各寄望怎麼辦 ...

其實...

愛不愛都難 =] 未快樂先有責任給予對方面露歡顏 =]

唔同人有唔同諗法 ... 要大家 win win 又真係好鬼難 ..

唉 . . .

No response to “也許, 相愛很難 ??”

 
© 2009 Emptiness Blogging. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz